Mestské zastupiteľstvo mesta Martin zo dňa 28.4.2022 – zvukový záznam

Program:

Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ
5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol – STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA
6. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku
7. Návrh prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
8. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta
9. Návrh zámeny nehnuteľného majetku mesta
10. Návrh dodatku č.6 k VZN 99 o hospodárení s majetkom mesta
11. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Martin – Záturčie“.
12. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2022
13. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Martine
14. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin
15. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 131 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Martin v oblasti športu
16. Žiadosti v zmysle VZN č. 131 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu-2. pilier -STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA
17. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od
1.9.2022: SMŠ, SZŠ, ŠKD, ŠJ
18. a) Vyhodnotenie cieľov Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2016–2021k 31.12.2021
b) Návrh Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2022 – 2028
19. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016–2021 k 31.12.2021
20. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 130 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta Martin
21. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Turiec, a.s. za rok 2021
22. Informatívna správa o činnosti a hospodárení RETAS, a.s. za rok 2021
23. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení za rok 2021
24. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za rok 2021
25. Informatívna správa o činnosti a hospodárení DPMM, s.r.o. po spustení prevádzky v sfére MHD od
1.1.2022
26. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
27. Rôzne
28. Interpelácie poslancov
29. Záve

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.