Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.2.2019

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení a plnení úloh VMČ
 5. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin
 6. Návrh zmeny rozpočtu – zvýšenie rozpočtu Mesta Martin na rok 2019 o nevyčerpané finančné prostriedky na investičné akcie schválené prevodom z rezervného fondu v roku 2018
 7. Návrh zmeny rozpočtu – zvýšenie rozpočtu Mesta Martin na rok 2019 o nevyčerpané finančné prostriedky na investičné akcie a nevyčerpané prostriedky VMČ z roku 2018
 8. Prenájmy nehnuteľného majetku
 9. Prevody nehnuteľného majetku mesta
 10. Zámena nehnuteľného majetku
 11. Schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Martin
 12. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a grantov v roku 2018
 13. Informatívna správa o rozpracovanosti investičných akcií mesta vrátane verejného obstarávania k 31.1.2019
 14. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 15. Správu o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2018
 16. Informatívna správa o činnosti Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018
 17. Návrh podielu financovania preukázateľnej straty pri zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave medzi mestami Martin a Vrútky na obdobie do konca platnosti Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v MHD na území mesta Martin do 31.12.2021
 18. Návrh na zmenu zástupcu mesta v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turiec-Kremnicko
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver 
 22. Materiály: http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-28-2-2019/ds-2031/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.