Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.3.2019

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 
 5. Nový bod: Informácia o uchádzanie sa mesta Martin o zorganizovanie Mládežníckej olympiády v roku 2021
 6. Menovanie náčelníka MsP
 7. / 25. presunutý bod
  Návrh na zmeny v orgánoch spoločností založených alebo zriadených mestom Martin
 8. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Mestskej polície Martin za r. 2018
 9. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za r. 2018
 10. Informatívna správa o hospodárení spol. Retas za r. 2018
 11. Informatívna správa o hospodárení spol. Turvod za r. 2018
 12. Návrh na odpredaj bytov do osobného vlastníctva v súlade s uzn.MsZ č. 90/10
 13. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 14. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Martin na rok 2019
 15. Návrh Nadácie Kia Motors Slovakia na spoločnú realizáciu projektu „Pumptrack v Martine“ (bicyklová dráha v areáli Šport park Pltníky)
 16. Prenájmy nehnuteľného majetku
 17. Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta
 18. Prevod nehnuteľného majetku
 19. Informatívna správa o vybavovaní sťažností, podnetov a petícií za r. 2018
 20. Návrh na delegovanie zástupcu mesta za zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ, Družstevná 10, Martin
 21. Tento bod bol z rokovania vypustený: Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, Bagarova 30, Martin do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2019
 22. Návrh Dodatku č. 5 k VZN mesta Martin č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mesta Martin
 23. Informatívna správa o plánovaných investičných akciách na r. 2019
 24. Návrh na založenie Nadácie NOVÁ ŠANCA
 25. Informatívna správa o zmene organizačného poriadku MsÚ
 26. Návrh na zmeny v orgánoch spoločností založených alebo zriadených mestom Martin
 27. Návrh na zmeny v komisii zriadenej MsZ
 28. Rozhodnutia o zastavení konania vo veci ochrany verejného záujmu podľa článku 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov proti poslancom MsZ
 29. Návrh na vyplatenie odmien hlavnému kontrolórovi mesta Martin
 30. Predstavenie filozofie odmeňovania zamestnancov mesta Martin
 31. Rôzne
 32. Interpelácie poslancov
 33. Záver
http://martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-28-3-2019/ds-2038/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.