Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 25.4.2019

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ
5. Vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Útvaru hlavného architekta mesta Martin
6. Návrh na autoremedúru uzn.MsZ č. 66/19 zo dňa 28.3.2019
7. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení mesta Martin za r. 2018
8. Informatívna správa o činnosti a hospodárení dobrovoľných hasičských zborov za r. 2018
9. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie CR Turiec – Kremnicko za roky 2017 a 2018
10. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Útvaru hlavného architekta mesta Martin za r. 2018
11. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Turiec a.s. za r. 2018
12. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Garáže Martin, a.s. za r. 2018
13. Záverečný účet mesta Martin za r. 2018
14. Návrh dodatku č.16 v VZN č.76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
15. Prenájom nehnuteľného majetku
16. Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta
17. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
18. Nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta
19. Návrh Dodatku č. 13 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 58 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin
20. Informatívna správa o nájomných zmluvách na majetku mesta
21. Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok
22. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2016-2021 k 31.12.2018
23. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016 – 2021 k 31.12.2018
24. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin pre Občianske združenie ROBOT-IT, právnická osoba
na nasledovný účel: „RoboCup 2019 Sydney – Austrália
25. Schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Martin (komisia sociálno-zdravotná, komisia športu, )
26. Náplň práce komisie sociálno-zdravotnej na rok 2019
27. Návrh Štatútu a Rokovacieho poriadku Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so
zdravotným postihnutím
28. Informatívna správa o výsledkoch kontroly
29. Informácie k SMART city
30. Rôzne
31. Interpelácie poslancov
32. Záver

Materiály:http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-25-4-2019/ds-2042/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.