Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 3.10.2023 (mimo plánu práce)

PROGRAM:
1.Otvorenie

 1. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 2. Schválenie programu
  PRESUNUTÝ BOD:
 3. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023
 4. Personálne otázky
 5. Schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov na rekonštrukciu a
  modernizáciu základných škôl pripravovaných do vyhlásenej výzvy Programu Slovensko 2021 – 2027 na
  predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – kód výzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR
 6. Informatívna správu o predložení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy Plánu
  obnovy a odolnosti na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú
  samosprávu – kód výzvy 03I04-26-V01
 7. Informatívna správu o predložení žiadosti o nenávratných finančný príspevok v rámci výzvy Programu Interreg
  SK – CZ 2021 – 2027 pre podporu adaptácie na zmenu klímy – kód výzvy: INTERREG SK-CZ/2023/1_Klíma
 8. Návrh na podanie Žiadosti o grant – Európska komisia LIFE – LOCAL
 9. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023
 10. Informatívna správa o výsledku OVS
 11. Návrh prenájmov nehnuteľného majetku
 12. Návrh prevodov nehnuteľného majetku
 13. Návrh na vysporiadanie duplicitného vlastníctva – dohody o urovnaní
 14. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku
 15. Návrh na zrušenie predkupného práva
 16. Záver
  MATERIÁLY:
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dmimo%2Dplanu%2Dprace%2Dkonane%2D3%2D10%2D2023/ds-2479/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.