Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 30.11.2023

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Návrh Dodatku č. 21 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
  stavebné odpady“
 5. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ
 6. Personálne otázky
   zmeny v organizáciách založených alebo zriadených mestom Martin
   zmeny v komisiách zriadených Mestským zastupiteľstvom v Martine
 7. Návrh VZN č. 141, ktorým sa ruší VZN č. 133 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, jazykovej školy a školského zariadenia, zriadených mestom Martin a jeho Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2“
 8. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2023
 9. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. peňažným
  vkladom mesta Martin a presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte mesta Martin
 10. Návrh na vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov mesta Martin s DPMM a presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte mesta Martin
 11. Návrh na mimoriadnu dotáciu z rozpočtu mesta Martin pre Záujmové združenie právnických osôb Synergia
 12. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Martin
 13. Návrh na zrušenie VZN č.99 o nakladaní s majetkom mesta Martin
 14. Návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o združení so ŽSK- vecný vklad do Atletického štadióna
 15. Návrh spôsobu a podmienok prevodu nehnuteľného majetku formou OVS
 16. Návrh VZN č.140 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia
 17. Návrh Dodatku č. 12 k VZN č.104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin
 18. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky s názvom Obnovme si svoj dom na projekt rekonštrukcie Advokátskej komory v Martine.
 19. Informatívna správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Miestne občianske a preventívne služby v Martine v rámci výzvy Úradu vlády SR, kód výzvy PSK-UV-001-2023-DV-ESF+.
 20. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a mimorozpočtových projektových zdrojov k 31.10.2023
 21. ROKOVANIE BOLO PRERUŠENÉ – pokračovať bude 21.12. o 7:30
 22. Informatívna správa o činnosti a hospodárení TURIEC, a.s. za rok 2022
 23. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Matra Martin n.o. za I. polrok 2023
 24. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 25. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin
 26. Návrh na autoremedúru uzn.č. 100/23 z 27.4.2023 (komisia kultúry)
 27. Návrh na schválenie poskytnutia dotácií prostredníctvom komisie životného prostredia, ver.poriadku a pož.ochrany
 28. Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci
 29. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 30. Rôzne
 31. Interpelácie poslancov
 32. Záver
  MATERIÁLY:
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dmesta%2Dmartin%2Dkonane%2D30%2D11%2D2023/ds-2486/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.