Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.5.2023

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ
 5. Návrhy zmien v komisiách pri MsZ
 6. Majetkové správy:
  a) Návrh budúcej zámeny nehnuteľného majetku mesta
  b) Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta
  c) Návrh spôsobu a podmienok prevodu formou obchodnej verejnej súťaže
  d) Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta
  e) Návrh na budúce nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta
 7. Návrh VZN č. 137 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Martin na účel sociálneho bývania
 8. Ekonomická analýza pripravovanej vozovne pre potreby Dopravného podniku mesta Martin s.r.o.
 9. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin
 10. Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok mesta Martin za rok 2022
 11. Návrh Dohody o partnerskej spolupráci medzi mestom Martin a mestom Akureyri (Island)
 12. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení mesta Martin za rok 2022
 13. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za rok 2022
 14. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.131 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu-2. Pilier
 15. Návrh na založenie a vedenie evidencie pamätihodností mesta
 16. a) Informatívna správa Nadácie Nová šanca za rok 2022
  b) Návrh zmeny orgánov Nadácie Nová šanca
 17. Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ
 18. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 19. Vystúpenie obyvateľov mesta – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 20. Rôzne
 21. Interpelácie poslancov
 22. Záver
  MATERÁLY:
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dmesta%2Dmartin%2Dkonane%2D25%2D5%2D2023/ds-2464/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.