Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 17.8.2023

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ
 5. Návrh na čerpanie úveru z envirofondu na modernizáciu verejného osvetlenia v mesta Martin –zameraný
  na energetickú efektívnosť
 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Sociálneho podniku mesta Martin za r. 2022
 7. Návrh dodatku č. 16 k VZN 58 o podmienkach predaja a poskyt.služieb na trhových miestach na území mesta
 8. Návrh nájmov nehnuteľného majetku mesta
 9. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2023
 10. Informatívna správa o zámere financovania investičnej akcie „Atletický štadión – zázemie s tribúnou v Martine“
  a ďalších investičných akcií schválených v MsZ z úveru
 11. Podpora nájomného bývania, obstaranie nájomných bytov zo ŠFRB-Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48
  nájomných bytov
 12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.131 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu
 13. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení
 14. Informatívna správa o predložení dvoch žiadostí do výzvy Plánu obnovy a odolnosti – Výzva č. 1 na predkladanie
  žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
  – kód výzvy: 02I02-29-V01
 15. Schválenie predloženia žiadostí, realizácie a spolufinancovania projektov základných škôl pripravovaných do
  Programu Slovensko v rámci vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
  rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl – kód výzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR
 16. Žiadosť o súhlas s podpísaním Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko –
  Česko 2021 – 2027, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného mechanizmu vo
  Výzve INTERREG SK-CZ/2023/1_Klíma – priorita 1. Životné prostredie, špecifický cieľ: 1.1. Podpora adaptácie na
  zmenu klímy a prevencie rizika katastrof ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy
 17. Informatívna správa o činnosti a hospodárení mestských hasičských zborov za r. 2022
 18. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 19. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 130 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
  Martin prostredníctvom komisie kultúry
 20. Návrh na vyplatenie odmien hlavnému kontrolórovi
 21. Návrh na schválenie súhlasu so zmenou zriaďovateľa v Súkromnej základnej školy Ul.východná
 22. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 23. Rôzne
 24. Interpelácie poslancov
 25. Záver
  Materiály:
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D17%2D8%2D2023/ds-2473/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.