Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 22.6.2023

Program:

 1. Otvorenie
  Ocenenie príslušníkov Mestskej polície za záchranu života
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. PRESUNÝ BOD: Informatívna správa spol. Stefe a.s. – vykurovacie obdobie rok 2022
 5. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ
 6. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
 8. a) Protest prokurátora č.k. Pd 44/23/5506
  b) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Martin č. 132 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
  stavebnými odpadmi
 9. Prenájmy nehnuteľného majetku
 10. Prevody nehnuteľného majetku
 11. Informatívna správa o pozemkoch na Pltníkoch
 12. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2023
 13. Žiadosť o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Vybudovanie priestoru pre pohybové a voľnočasové aktivity s bezbariérovým prístupom v meste Martin“ v lokalite Športparku Pltníky v rámci vyhlásenej výzvy MIRRI Slovenskej republiky č. 2/2023/SRR v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
 14. Návrh na schválenie dotácií poskytnutých komisiou školstva, vzdelávania a mládeže a komisiou sociálno – zdravotnou, v zmysle VZN č. 130 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Martin
 15. Informatívna správa spol. Stefe a.s. – vykurovacie obdobie rok 2022
 16. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Sociálneho podniku mesta Martin za r. 2022
 17. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Dopravného podniku mesta Martin, s.r.o., za rok 2022
 18. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spol. TURVOD a.s., za rok 2022
 19. Informatívna správa o činnosti a hospodárení OOCR Turiec, za rok 2022
 20. Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2023
 21. Vystúpenie obyvateľov mesta – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 22. Rôzne
 23. Interpelácie poslancov
 24. Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.