Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.4.2024

Návrh programu: 1. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ 2. Návrh zmien rozpočtu 3. Autoremedúra uznesenia č. 267/23 zo dňa 21.12.2023 – Podpora nájomného bývania, obstaranie nájomných bytov výstavbou zo ŠFRB a z dotácie MDaV SR-Stavebné úpravy budovy na Ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov 4. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom „Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Martin“ do výzvy č. PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR vyhlásenej v rámci Programu Slovensko 2021-2027 5. Majetkový blok: a) Návrh na schválenie prebytočnosti a dočasnej prebytočnosti majetku b) Návrh na prenájom nehnuteľného majetku c) Návrh na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa d) Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku e) Návrh dodatku č 3 k VZN 129 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva f) Návrh na usporiadanie vlastníckych práv k bytom v bytovom dome Šoltésovej s Matrou n.o. g) Informatívna správa o výsledku OVS h) Informatívna správa o postupe v rokovaniach v zmysle Uznesenia č.50/24 o možnosti nadobudnúť Športovú halu na Podháji 6. Návrh Dodatkov k pohrebiskám na území mesta Martin: a) Dodatok č. 3 k VZN č. 109 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Národný cintorín v Martine, národná kultúrna pamiatka b) Dodatok č. 3 k VZN č. 110 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Jahodnícky cintorín v Martine c) Dodatok č. 5 k VZN č. 111 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Martine, Sklabinská ul. d) Dodatok č. 4 k VZN č. 112 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Martine, Kolónia Hviezda e) Dodatok č. 1 k VZN č. 125 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Záturčiansky cintorín v Martine f) Dodatok č. 1 k VZN č. 127 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Martine – Priekopa 7. Záverečný účet mesta Martin za rok 2023 8. Mimoriadny členský príspevok mesta Martin pre Oblastnú organizáciu CR Turiec 9. Návrh na poskytnutie dotácií prostredníctvom komisií 10. Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme ŽSK – zapojenie regiónu Turiec 11. Plán udržateľnej mobility 12. Informatívna správa o výsledku kontrol 13. Monitorovacia správa Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin – vyhodnotenie plnenia cieľov za rok 2023 14. Návrh Štatútu Parlamentu mladých Martin 15. Vyhodnotenie plnenia cieľov Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin do roku 2026 za rok 2023 16. Vyhodnotenie plnenia cieľov Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2022-2028 za rok 2023 17. Vyhodnotenie plnenia cieľov Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2023-2028 za rok 2023 18. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Mestskej polície Martin za rok 2023 19. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za rok 2023 20. Vystúpenie obyvateľov mesta 21. Rôzne 22. Interpelácie poslancov 23.Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.