Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 26.10.2023

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ
 5. Návrh dodatku č. 21 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Návrh VZN č. 139 o miestnom poplatku za rozvoj
 7. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2023
 8. Návrh na schválenie úveru na “financovanie investičnej akcie Atletický štadión – zázemie s tribúnou v Martine a návrh ďalších investičných akcií schválených v MsZ
 9. Návrh zmeny členstva v komisiách
 10. Informatívna správa o príprave vykurovacieho obdobia 2023
  a) MH Teplárenský holding, a.s.
  b) STEFE Martin, a.s.
 11. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 12. Návrh na prenájom nebytových priestorov zimného štadióna pre športové kluby reprezentujúce mesto
 13. Návrh prenájmov nehnuteľného majetku mesta
 14. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – STIAHNUTÝ z rokovania
 15. Návrh Dodatku k VZN č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin (vianočné trhy)
 16. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2023 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2023
 17. Vyjadrenie Výboru pre audit mesta Martin k priebehu zostavovania individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a vyjadrenie Výboru pre audit mesta Martin k výberu štatutárneho audítora na roky 2023-2025 a k prevereniu nezávislosti audítora.
 18. Návrh VZN č. 138 o určovaní názvov ulíc
 19. Návrh na zmenu delegovaných zástupcov v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin
 20. Dodatok č. 15 k zriaďovacej listine CVČ
 21. Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine ZUŠ
 22. Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Martin v školskom roku 2023/2024
 23. Návrh mestského operačného plánu zimnej údržby 2023/2024
 24. Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Martin k 31.08.2023 a činnosti Komunitného centra Bambusky za rok 2022
 25. Informatívna správa o príprave Memoranda o spolupráci
 26. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 27. Rôzne
 28. Interpelácie poslancov
 29. Záver
  MATERIÁLY:
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D26%2D10%2D2023/ds-2484/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.