Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 20.1.2022 – zvukový záznam

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení a úloh VMČ
5. Informatívna správa o výsledku kontrol
6. Prenájmy nehnuteľného majetku mesta – pozemky pod autobusové prístrešky pre
DPMM, s.r.o.
7. a) Podpora zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania – Centrum
sociálnych služieb Martin – Podháj
b) Podpora zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania – Centrum
sociálnych služieb mesta Martin na Ul. Škultétyho v Martine – SO 1.00 Zariadenie
pre seniorov
8. Návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok Slovenského futbalového zväzu „EURÁ
Z EURA“ na futbalovú infraštruktúru – vybudovanie tribún na Pltníkoch a zmena rozpočtu
na rok 2022
9. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 133 o určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy,
jazykovej školy a školského zariadenia, zriadených mestom Martin
11. Návrh na schválenie úveru na financovanie investičnej akcie „Námestie SNP v Martine“
12. Vyjadrenie Výboru pre audit mesta Martin k výberu štatutárneho audítora na roky 2021-
2022 a k prevereniu nezávislosti audítora
13. Dodatok č. 12 k VZN mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a
školských zariadení
14. a)Informatívna správa o činnosti mestskej školskej rady, o činnosti rád škôl pri školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin za rok 2021
b)Návrh na delegovanie zástupcov mesta Martin do Mestskej školskej rady
15. Návrh na delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ,
Nálepkova 5, Martin, MŠ, Š.Furdeka 1, Martin a MŠ, Tajovského 9, Martin
16. Informácia o zmene Organizačného poriadku kancelárie primátora a Mestského úradu
v Martine
17. Návrh zmeny v komisii dopravy pri MsZ
18. Vystúpenie obyvateľov mesta
19. Informácia o Centre energetického a biologického zhodnotenia odpadu Martin
20. Rôzne
21. Interpelácie poslancov
22. Záver

MATERIÁLY:
https://www.martin.sk/msz%2D20%2D1%2D2022/ds-2325/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.