Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 17. 3. 2022 – zvukový záznam

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. – Informácia o uprázdnení mandátu poslanca MsZ – Voľba mandátovej komisie – Zloženie sľubu poslanca MsZ

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

4. Schválenie programu 5. Správa o plnení uznesení a úloh VMČ

6. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2021

7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku

8. Návrh zámeny nehnuteľného majetku

9. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku

10. Návrh prevodu nehnuteľného majetku mesta

11. Návrh odňatia a zverenia nehnuteľného majetku zo a do správy

12. Dodatok č. 5 VZN Mesta Martin č. 51 o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Martin

13. Návrh VZN č.134 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

14. Plnenie cieľov Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin do roku 2026 za kalendárny rok 2021

15. Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Martine

16. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2022

17. Návrh Dodatku č. 20 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

18. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin v zmysle VZN č. 71 najlepším športovcom podľa štyroch kategórií: športovec roka, športový talent roka, športový kolektív roka a čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport za rok 2021

19. Informatívna správa o činnosti Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021

20. Zriaďovacie listiny dobrovoľných hasičských zborov mesta – Martin, Priekopa, Tomčany a Záturčie

21. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

22. Rôzne

23. Interpelácie poslancov

24. Záver

MATERIÁLY: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-17-3-2022-prelozene-z-24-2/ds-2360/p1=87108

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.