Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.11.2021

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ

5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

6. Návrh na vyplatenie odmien hlavnému kontrolórovi

7. Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin

8. Informatívnu správu o zámere financovania investičnej akcie „Námestie SNP v Martine

9. Návrh nadobudnutia nehnuteľného majetku

10. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku

11. Návrh zámeny nehnuteľného majetku mesta

12. Informatívna správa o zámere nadobudnutia nehnuteľností do vlastníctve mesta

13. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 131 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu

14. Variantné riešenia údržby a modernizácie verejného osvetlenia v meste Martin

15. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024

16. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 131- 4.pilier a) Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine č. 190/21 zo dňa 28.10. 2021 b) Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 131 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin – 4.pilier 17. a)Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Martin v školskom roku 2021/2022 b)Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin

18. Požiadavky na spracovanie ÚPN-SÚ Martin – Zmeny a doplnky č.8 – stiahnutý predkladateľom

19. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Stefe Martin, a.s. za rok 2020

20. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Televízie Turiec, s.r.o. za rok 2020

21. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Turiec a.s. za r. 2020

22. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a mimorozpočtových projektových zdrojov k 31.10.2021

23. Návrh zmeny v komisii dopravy pri MsZ

24. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

25. Rôzne

26. Interpelácie poslancov

27. Záver

Materiály: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-25-11-2021/ds-2264/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.