Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 16.12.2021

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ

5. Požiadavky na spracovanie ÚPN-SÚ Martin – Zmeny a doplnky č.8

6. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

8. Návrh Dodatku č. 19 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

9. Návrh VZN č. 133 o určení výšky fin.prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej školy, jazykovej školy a šk. zariadenia, zriadených mestom Martin

10. Návrh prenájmov nehnuteľného majetku

11. Návrh zámeru zámeny nehnuteľného majetku

12. Návrh prevodu nehnuteľného majetku

13. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku

14. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2021

15. Informatívna správa o činnosti Výboru pre audit mesta Martin za rok 2021

16. Monitorovacia správa plnenia akčných plánov PHSKR mesta Martin za rok 2021

17. Návrh na podanie žiadosti o NFP z OP LZ -PO6-SC611-2021-2 „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“

18. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu „Tréningový zimný štadión ( refundácia)“

19. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Súkromného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie Sposáčik, Š. Furdeka 9060/3, Martin do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2022

20. Správa o výsledkoch hospodárenia Matra, n.o. za I. polrok 2021 a zámer činnosti na II. polrok 2021

21. Návrh Plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2022

22. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

23. Rôzne

24. Interpelácie poslancov

25. Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.