Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 28.10.2021

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení uznesení a úloh VMČ

5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol – Bod stiahnutý z rokovania

6. Informatívna správa o príprave vykurovacieho obdobia 2021 za organizáciu Martinská teplárenská a.s.

7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Martin č. 131 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin v oblasti športu

8. Návrh dodatku č. 3 k VZN 65 , ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin

9. Návrh Dodatku č. 5 k VZN 99, o hospodárení s majetkom Mesta Martin

10. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku

11. Návrh na prevod nehnuteľného majetku

12. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku

13. Návrh zámeny nehnuteľného majetku 14. Návrh zverenia nehnuteľného majetku do správy SŠZM

15. Návrh zámeru budúceho nadobudnutia nehnuteľného majetku

16. Návrh nadobudnutia hnuteľného majetku do vlastníctva mesta Martin

17. Informatívna správa o opravách ciest, chodníkov a mestského mobiliáru v meste Martin

18. Návrhy zmeny rozpočtu na r. 2021

19. Návrh na autoremedúru uzn.MsZ. č. 69/21 zo dňa 27. 5. 2021

20. Správa o finančnom plnení rozpočtu Mesta Martin k 30. 6. 2021 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Martin k 30. 6. 2021

21. Návrh mestského operačného plánu zimnej údržby 2021/2022

22. Informatívna správa o príprave vykurovacieho obdobia 2021 za organizáciu Stefe Martin, a.s.

Stiahnutě z rokovania – bod 23., 24., 25., a 27.

23. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Stefe Martin, a.s. za rok 2020

24. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Televízie Turiec, s.r.o. za rok 2020

25. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Turiec a.s. za r. 2020

26. Informatívna správa o rozpracovanosti investičných akcií mesta Martin vrátane verejného obstarávania k 30.9.2021

27. Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Martin v školskom roku 2021/2022

28. Navýšenie finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií schválených uznesením MsZ č. 136/21 zo dňa 26. 08. 2021, prostredníctvom komisie regionál.rozvoja a cestovného ruchu

29. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin prostredníctvom komisie sociálno-zdravotnej a komisie športu

30. Návrh na zmenu sekretára komisie školstva,vzdelávania a mládeže

31. Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ

32. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

33. Rôzne

34. Interpelácie poslancov

35. Záver

Materiály: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-28-10-2021/ds-2263/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.