Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 16.9.2021

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení uznesení a úloh VMČ

5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

6. Návrh Dodatku č. 2 k VZN 65

7. a) Návrh prenájmov nehnuteľného majetku b) Zámer prevodu nehnuteľného majetku c) Návrh prevodov nehnuteľného majetku d) Návrh nadobudnutia nehnuteľného majetku

8. Informatívna správa o prenájmoch pozemkov za účelom umiestnenia reklám v meste
9. Informatívna správa o výsledku OVS č. 2/2021

10. Návrh žiadosti o NFP z IROP doplnková cyklistická infraštruktúra

1. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN č.71

12. Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Martin k 31.08.2021 a činnosti Komunitného centra Bambusky za rok 2020

13. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 130

14. Vystúpenie obyvateľov bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

15. Rôzne
  – Informácia o postupe pri zabezpečovaní úloh súvisiacich so zabezpečením spoločnosti Turiec a.s.,
     – Dopravného podniku Martin a Sociálneho podniku Martin, s.r.o.

     – informácia o parkovaní

16. Interpelácie poslancov

17. Záver

MATERIÁLY: https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D16%2D9%2D2021/ds-2260

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.