Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.2.2021

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ

5. Zabezpečovanie MHD v meste Martin od roku 2022 prostredníctvom spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o

6. Informatívna správa o návrhu riešenia rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v meste Martin 7. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2021 (4 materiály)

8. Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin

9. Návrh nadobudnutia pozemkov pod malú okružnú križovatku (ďalej len MOK) a budúceho nadobudnutia stavby MOK do vlastníctva mesta

10. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

11. Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku do užívania Matra n.o.- sociálna budova pri Mt.teplárenskej ako dôvod hodný osobitného zreteľa

12. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta

13. Plán využitia finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok v mesta Martin (časový harmonogram a poradie rekonštrukcií)

14. Žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu športu – Pltníky II.

15. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin v zmysle VZN č. 71 najlepším športovcom podľa štyroch kategórií: športovec roka, športový talent roka, športový kolektív roka a čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport za rok 2020

16. Informatívna správa o činnosti Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020

17. Návrhy na zmeny v komisiách MsZ

18. Návrh na kúpu kópie reliéfu Viliama Žingora

19. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2020 20. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

21. Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Kancelárie primátora a MsÚ v Martine

22. Vystúpenie obyvateľov …tento bod nebude zrealizovaný z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie

23. Rôzne

24. Interpelácie poslancov

25. Záver

Materiály: https://martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-25-2-2021/ds-2161/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.