Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25. 3. 2021

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ

PRIDANÝ BOD: 4/1. Informácia o výsledku výberového konania na konateľa Dopravného podniku mesta Martin a jeho schvaľovanie

5. Protest prokurátora Pd 142/20/5506-4 zo dňa 22.2.2021 proti uzneseniu MsZ mesta Martin č. 184/20 zo dňa 22.10.2020, bodu II.

6. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine č. 39/20

7. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta

8. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku

9. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta

10. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Mestskej polície Martin za rok 2020

11. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Útvaru hlavného architekta mesta Martin za rok 2020

12. Informatívnu správu o činnosti mestskej školskej rady, o činnosti rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin za rok 2020 a výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta Martin za školský rok 2019/2020

13. Návrh Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin do roku 2026

14. Aktualizácia Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016-2021

15. Návrh na zmenu sekretára komisie 16. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

PRIDANÝ BOD: 16.1. Vyjadrenie nesúhlasu s návrhom novely zákona o Bratislave aby Národným cintorínom bolaj Ondrejovský cintorín

17. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom, len v prípade lepšej pandemickej situácie

18. Rôzne

19. Interpelácie poslancov

20. Záver

MATERIÁLY: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-25-3-2021/ds-2191/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.