Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 15.12.2020 – zvukový záznam

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ
5. Protest prokurátora Pd 124/20/5506-2 zo dňa 19.10.2020
6. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
7. Návrh koncepcie regulácie parkovania spojenej s výstavbou parkovacích domov po
mestských častiach
8. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin
9. Návrh VZN č. 132 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
10. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 128 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta Martin a o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je v historickej
časti mesta Martin zakázané alebo obmedzené na určitý
11. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin
12. Návrh prevodu nehnuteľného majetku
13. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku
14. Informatívna správa o výsledku OVS 1/2020 na prevod pozemku
15. Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Útvaru hlavného architekta mesta Martin
16. Dodatok č. 1 k Memorandu o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja „Martin“
17. Zadanie Urbanistickej štúdie Martin – Tomčany, Niže dediny II
18. Zadanie Urbanistickej štúdie Martin – Tomčany, Pod Slnečnou
19. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na r. 2020
20. Informatívna správa Výboru pre audit mesta Martin za rok 2020
21. Monitorovacia správa a aktualizácia PHSKR mesta Martin za rok 2020
22. Návrh na Rezolúciu o partnerskej spolupráci s mestami Independence/Sugar Creek,
Missouri (USA)
23. Návrh Plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2021
24. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
25. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
26. Aktuálne informácie ku kandidatúre mesta Martin na post EHMK
27. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Martine
28. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
29. Rôzne
30. Interpelácie poslancov
31. Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.