Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 27.5.2021

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení uznesení a úloh VMČ

5. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku

6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 129 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

7. Návrh na schválenie spôsobu a podmienok prevodu NM formou OVS- garáže na Severe

8. Návrh na nadobudnutie NM- prijatie daru Šimon plus s.r.o

9. Informatívna správa o činnosti a hospodárení TURVOD, a.s., za rok 2020

10. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Matra, n.o., za r. 2020

11. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2021 (5 materiálov)

12. Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok za rok 2020

13. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 130 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin prostredníctvom komisie sociálno-zdravotnej

14. Návrh dodatku č. 13 k zriaďovacej listine Centra voľného času, A. Kmeťa 22, Martin

15. Návrh na delegovanie zástupcu mesta ako zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského 2, Martin

16. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Elokovaného pracoviska ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Maše Haľamovej 21, Martin do siete škôl a šk. zariadení SR od 1.9.2021

17. Vyhodnotenie mestského operačného plánu zimnej údržby

18. Návrh na zmenu sekretára komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

19. Podpora mesta Žilina ako kandidáta na EHMK 2026 20. Návrh na zmenu zástupcu mesta v obch.spol. Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o.,.

21. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

22. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

23. Rôzne

24. Interpelácie poslancov

25. Záver

MATERIÁLY: https://martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-27-5-2021/ds-2242

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.