Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 29.4.2021

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení uznesení a úloh VMČ

5. Návrh zámeny nehnuteľného majetku

6. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku

7. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku pre SSD pod trafostanicu k výstavbe LIDL Záturčie

8. Návrh nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta – stavby na pozemkoch-Bukoviny

9. Návrh A) na odňatie nehnuteľnosti zo správy CVČ KAMARÁT (budova Advokátskej komory) B) na vloženie nehnuteľnosti do správy CVČ KAMARÁT (budova amfiteátra)

10. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok IROP – Revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov

11. Záverečný účet mesta Martin za rok 2020

12. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2021

13. Informatívna správa o činnosti a hospodárení RETAS, a.s. za rok 2020

14. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení za rok 2020

15. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za rok 2020

16. Informatívna správa o činnosti a hospodárení dobrovoľných hasičských zborov za rok 2020

17. Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR spočívajúcu v zmene adresy Centra voľného času, A. Kmeťa 22, Martine a elokovaných pracovísk, ktoré sú súčasťou CVČ na adresu Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin k 1.8.2021

18. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu s vyradením Súkromnej školskej jedálne, Tomášikova 1, Martin zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2021 a následné vyjadrenie súhlasu so zaradením Školskej jedálne ako súčasti Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin do siete škôl a šk. zariadení SR k 1.9.2021

19. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom len v prípade zlepšenej epidemiologickej situácie

20. Rôzne

21. Interpelácie poslancov

22. Záver

MATERIÁLY: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-29-4-2021/ds-2195/p1=1048

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.