Mestské zastupiteľstvo mesta Martin – mimoriadne dňa 27.5.2021

PROGRAM: mimo plán práce

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Informatívna správa o priebehu príprav na zmenu parkovacieho systému v meste Martin v zmysle Unesení č. 252/20 a č. 253/20 MsZ konaného dňa 15.12.2020

5. Vystúpenie obyvateľov mesta

6. Záver MATERIÁLY: https://martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=77223

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.