Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 6.4.2018

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Investičné akcie mesta Martin v roku 2018 – 2020
5. Záver
Materiály:
http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-6-4-2018/ds-1966/archiv=0&p1=20206

(Visited 201 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať