Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.5.2018

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o plnení úloh VMČ
5/1. pridaný bod: Vystúpenie k zmenám a doplkom č. 7 Územný plán
6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za r. 2017 – bod presunutý po prestávke
7. Informatívna správa o činnosti a hospodárení ÚHA za r. 2017 – vypustený bod z programu
8. Informatívna správa o činnosti a hospodárení n.o. Matra za rok 2017
9. Návrh autoremedúry uznesenia MsZ č. 2/18, týkajúceho sa odpredaja bytov
10. Informatívna správa o činnosti a hospodárení TV Turiec s.r.o. za r. 2017
11. Návrh spolufinancovania rekonštrukcie telocvične ZŠ Gorkého, ZŠ Dolinského a ZŠ Priehradná
12. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mesta Martin
13. Návrh na autoremedúru uznesenia MsZ č.39/18 zo dňa 26.03.2018 – Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej špeciálnej materskej školy pre deti s poruchou autistického spektra do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018
14. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin od PhDr. Michal Beňadik – Agentúra IN, s.r.o.
15. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2018
6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za r. 2017 – bod presunutý po prestávke
16. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na ÚHK II. polrok 2018
18. Prenájom nehnuteľného majetku mesta
19. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve-pozemok pri vinárni Ul. Košútska – prípad hodný osobitného zreteľa
20. Prevod nehnuteľného majetku mesta
21. Návrh zámeny nehnuteľného majetku
22. Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok za rok 2017
23. Vyhodnotenie operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácií za zimné obdobie 2017/2018
24. Návrh na zmenu podielu miest Martin a Vrútky na úhrade straty pri zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme v MHD
25. Informatívna správa o potrebách zabezpečenia celoplošných opráv komunikácií Mesta Martin v havarijnom stave
26. Návrh Dodatku č. 4 k k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Martine
27. Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta a hlavnému kontrolórovi
28. Rôzne
29. Interpelácie poslancov – rokovanie bolo predsedajúcim ukončené pred týmto bodom

Materiály:
http://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2D28%2D5%2D2018/ds-1975/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.