Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 25.6.2018

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o plnení úloh VMČ
6. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta
7. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku v školskom areáli Východná -prípad hodný osobitného zreteľa
8. Zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Návrh SŠZ na prenájom nebytových priestorov pre hokejové kluby reprezentujúce mesto
10. Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Martin v oblasti tepelnej energetiky
11. Informatívna správa – vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok 2017/2018
12. Informatívna správa o činnosti a hospodárení MF PIC za r. 2017
13. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény za r. 2017
14. Informatívna správa o činnosti a hospodárení ÚHA za r. 2017
15. Návrh na autoremedúru uznesenia MsZ 107/18 z 26.04.2018 – Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zmene zriaďovateľa Súkromnej ZUŠ, Michaelliho 6, Martin z pôvodného: Mgr. Ján Sirotka, Mierová 26, Bratislava na nového zriaďovateľa: Martico New Age, o.z., Benkova 6, Martin v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018
16. Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 97/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
17. Informatívna správa o činnosti komunitného centra za rok 2017
18. Návrh na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Martin
19. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 114 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
20. Návrh Dodatku č.2 k VZN č. 111 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Martine, Sklabinská ul.
21. Informatívna správa o výsledku kontrol
22. Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2018
23. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie 2018-2022
24. Návrh autoremedúry uzn. MsZ č. 28/18 z 26.2.2018
25. Rôzne
26. Interpelácie poslancov
27. Záver
Materiály: http://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2D25%2D6%2D2018/ds-1980/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.