Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.4.2018

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o plnení úloh VMČ
6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta Martin za r. 2017
7. Žiadosť o schválenie novostavby jednoúčelovej trafostanice pri zimnom štadióne v Martine
8. STIAHNUTÝ z rokovania: Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin, za r. 2017
9. Vstavba a rekonštrukcia bytového domu Šoltésovej 13, súpisné číslo 96
10. Dodatok č. 2 k Zakladateľskej listine Matra, n.o., – nepeňažný vklad
11. Zmena Štatútu organizácie Matra, n.o. – Dodatok č. 4 k Štatútu Matra n.o.
12. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
13. Záverečný účet mesta Martin za r. 2017
14. – Protest prokurátora č.k. Pd 146/17 proti VZN mesta Martin č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin
– Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 116
15. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie práce s mládežou na r. 2016-2021 k 31.12.2017
16. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja športu na r. 2016-2021 k 31.12.2017
17. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Elokovaného pracoviska, M. R. Štefánika 17, Martin ako súčasti Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018
18. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zmene adresy Školskej jedálne, Divadelná 32, Martin na novú adresu: M. R. Štefánika 19, Martin a k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Divadelná 32, Martin ako súčasti Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018
19. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zmene zriaďovateľa Súkromnej ZUŠ, Michaelliho 6, Martin z pôvodného: Mgr. Ján Sirotka, Mierová 26, Bratislava na nového zriaďovateľa: Martico New Age, o.z., Benkova 6, Martin v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018
20. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin od Rodičovské združenie pri ZŠ, právnická osoba na nasledovný účel: „RoboCup 2018 Montreal – Canada“
21. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin
22. Prenájmy nehnuteľného majetku
23. Prevod nehnuteľného majetku
24. Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu na mesto
25. Budúca kúpa nehnuteľného majetku
26. Voľba prísediacich pre Okresný súd Martin
27. STIAHNUTÝ z rokovania: Zámer odkúpenia cesty na Martinské hole
28. Rôzne
29. Interpelácie poslancov
30. Záver
MATERIÁLY:
http://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2D26%2D4%2D2018/ds-1972/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.