Mestské zastupiteľstvo mesta Martin – mimoriadne 2.7.2018

Program:
1.Otvorenie
2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.Schválenie programu
4.Návrh na vymenovanie riaditeľa ÚHA mesta Martin
5.Záver
Materiály: http://martin.sk/material%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dnavrh%2Dna%2Dvymenovanie%2Driaditela%2Duha%2Dmesta%2Dmartrin/d-60561/p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.