Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 14.12.2018

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o plnení úloh VMČ
6. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018
7. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 116 o financovaní škôl a školských zariadení
8. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2018 a monitorovacia správa
o plnení programového rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2018
9. Správa o činnosti Výboru pre audit mesta Martin a vyjadrenie Výboru pre audit k výberu
štatutárneho audítora na roky 2018 – 2020 a k prevereniu nezávislosti auditora
10. Návrh rozpočtu mesta na r. 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021

Prestávka

11. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku
12. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku- Medik- Mn.o.
13. Návrh na uplatnenie predkupného práva – odkúpenie listinnej akcie v spoločnosti STEFE
Martin, a.s.
14. Odpredaj bytov do osobného vlastníctva podľa uznesenia č. 90/10
15. Návrh mestského operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
16. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
18. Návrh Plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2019
19. Návrh na schválenie členov Posudkovej komisie a zástupcu sekretára komisie LÚPaV
20. Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta
21. Rôzne
22. Interpelácie poslancov
23. Záver

Materiály:

http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-14-12-2018/ds-2007/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.