Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 10.9.2018

Program:
1.Otvorenie
2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.Schválenie programu
4.Správa o plnení uznesení
5.Správa o plnení úloh VMČ
6.Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin
7.Nadobudnutie nehnuteľného majetku
8.Odpredaj nehnuteľného majetku –prípad hodný osobitnéh zreteľa
9.Prenájom nehnuteľného majetku vprospech mesta-Vývoj Martin a.s.
10.Prenájom nehnuteľného majetku -prípad hodný osobitného zreteľa
11.Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
12.Zámer prevodu NM-dôvod hodný osobitného zreteľa
13.Návrh na navýšenie základného imania TV Turiec s.r.o. peňažným vkladom mesta Martin a presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte mesta Martin
14.Informatívna správa o činnosti Martinskej SAD (uzn.MsZ)
15.Dodatok č. 2 k Štatútu národnej kultúrnej pamiatky Národný cintorín v Martine
16.Informatívna správa o výsledkoch kontrol
17.Dodatok č. 1 k VZN č. 79 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
18.VZN č. 119 o obmedzení alebo zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
VZN č. 120 o verejnom poriadku
VZN č. 121 o niektorých podmienkach držania psov v meste
VZN č. 122 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta
19. Dodatok č. 12 k VZN č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin
20.Informatívna správa ozabezpečení dopravnej výchovy v školách v šk. roku 2017/2018
21.Informatívna správa o zabezpečení environmentálnej výchovy v školách v šk. roku 2017/2018
22.Návrh na vyplatenie odmien zástupcom primátora a hlavnému kontrolórovi mesta Martin
23.Rôzne
24.Interpelácie poslancov
25.Záver

materiály: http://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2D10%2Dseptembra%2D2018/ds-1995/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.