Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 27.3.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie
8:57 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
10:22 BOD 3 Schválenie programu
11:40 BOD 4 Správa o plnení uznesení
12:02 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ
14:10 BOD 6 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH
38:07 BOD 7 Informatívna správa o činnosti a hospodárení MsP za r. 2016
40:26 BOD 8 Informatívna správa o výsledkoch kontrol
50:28BOD 9 Návrh zmeny krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2017
68:48 BOD 10 Vyhodnotenie Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2016 – 2021 za rok 2016
74:56 BOD 11 Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016 – 2021 za rok 2016
82:39 BOD 12 Návrh Dodatku č.3 k VZN č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mesta Martin
85:37 BOD 13 Návrh dodatku č.4 k VZN č.71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin
87:41 BOD 14 Autoremedúra uznesenia MsZ č.15/17
90:02 BOD 15 Prenájmy nehnuteľného majetku
82:54 BOD 16 Návrh na schválenie nájmu, budúcej kúpy tenisového areálu a zmena nájomnej zmluvy č. 12/2002 uzatvorenej dňa 22.05.2002
96:26 BOD 17 Návrh na schválenie nájmu a budúcej kúpy nehnuteľného majetku v prospech spoločnosti LIDL v.o.s., Bratislava
104:21 BOD 18 Informatívna správa o vybavovaní sťažností, podnetov a petícií za r. 2016
109:15 BOD 19 Voľba člena ekonomickej komisie
stiahnutý z rokovania
109:15 BOD 20 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Kultúrna scéna Martin
121:20 BOD 21 Rôzne
261:08 BOD 22 Interpelácie poslancov
269:38 BOD 23 Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.