Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 30.1.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie
0:20 BOD 2 Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2:01 BOD 3 Schválenie programu
5:48 BOD 4 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH
preložený bod
25:38 BOD 5 Správa o plnení uznesení
32:19 BOD 6 Správa o plnení úloh VMČ
35:25 BOD 7 Voľba nového člena MsR
71:38 BOD 8 Doplňujúce voľby členov do komisií zriadených MsZ (komisia ekonomická a komisia školstva a vzdelávania)
75:35 BOD 9 Schválenie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb založených mestom Martin
stiahnutý z rokovania
75:35 BOD 10 Informatívna správa o výsledkoch kontrol
80:51 BOD 11 Prenájom nehnuteľného majetku mesta
127:07 BOD 12 Informatívna správa o činnosti mestskej školskej rady a výsledkoch výchovnovzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce za školský rok 2014/2015
133:28 BOD 13 Návrh Dodatku č.2 k VZN č.104, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.
138:30 BOD 14 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 51 o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Martin
145:25 BOD 15 Návrh na zaradenie elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy Ul. P. Mudroňa 6, Martin do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2017
147:39 BOD 16 Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin v zmysle VZN č. 71 najlepším športovcom podľa štyroch kategórií: športovec roka, športový talent roka, športový kolektív roka a čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport za rok
150:17 BOD 17 Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ
159:22 BOD 18 Rôzne
217:00 BOD 19 Interpelácie poslancov a BOD 20 Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.