Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 20.2.2017

0:00 BOD1 Otvorenie
0:06 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2:04 BOD 3 Schválenie programu
3:01 BOD 4 Správa o plnení uznesení
5:21 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ
5:57 BOD 6 Doplňujúce voľby člena do komisie zriadenej pri MsZ
10:37 BOD 7 Schválenie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných org ánov právnických osôb založených mestom Martin
14:40 BOD 8 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH
22:33 BOD 9 Informatívna správa o výsledkoch kontrol
28:02 BOD 10 Dodatok k Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
34:36 BOD 11 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
38:30 BOD 12 Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy podľa pedagogiky Márie Montessori do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2017
42:30 BOD 13 Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Ul. Gorkého 33, Martin a návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Ul. priehradná 11, Martin
44:45 BOD 14 Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobit ného zreteľa
49:47 BOD 15 Prenájmy nehnuteľného majetku
51:46 BOD 16 Nájom nehnuteľného majetku – pozemky pre výstavbu predajne LIDL Jahodníky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
75:50 BOD 17 I nformatívna správa o činnosti Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným post ihnutím za rok 201
78:35 BOD 18 Rôzne
132:15 BOD 19 Interpelácie poslancov
134:03 BOD 20 Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.