Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 30.5.2024

Otvorenie
Schválenie návrhu programu, zmien programu, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice,
zapisovateľa
Návrh programu:

 1. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ
 • Návrh na zrušenie uznesení
 1. Personálne otázky
  a) Doplnenie člena Predstavenstva Martinskej parkovacej spoločnosti
  b) Zmeny v komisiách pri MsZ
 2. Záverečný účet mesta
 3. Návrh zmeny rozpočtu
 4. Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky
 5. Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok za rok 2023
 6. Návrh Dodatku č. 13 k VZN mesta Martin č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní
  sociálnych služieb mestom Martin
 7. Majetkový blok
  a) Návrh spôsobu prevodu nehnuteľného majetku
  b) Návrh na nájom nehnuteľného majetku
  c) Návrh na nadobudnutie športovej haly s pozemkami
 8. Vyhodnotenie mestského operačného plánu zimnej údržby
 9. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Matra, n.o., za rok 2023
 10. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení mesta Martin za rok 2023
 11. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., za rok 2023
 12. Návrh na schválenie poskytnutia dotácií prostredníctvom komisie regionálneho rozvoja a CR
 13. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 14. Vystúpenie obyvateľov mesta
 15. Rôzne
 16. Interpelácie poslancov
  materiály: https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D30%2D5%2D2024/ds-2529/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.