Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.4.2024 – pokračovanie

 1. Monitorovacia správa Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin – vyhodnotenie
  plnenia cieľov za rok 2023
 2. Návrh Štatútu Parlamentu mladých Martin
 3. Vyhodnotenie plnenia cieľov Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
  Martin do roku 2026 za rok 2023
 4. Vyhodnotenie plnenia cieľov Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2022-2028 za rok 2023
 5. Vyhodnotenie plnenia cieľov Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2023-2028 za rok 2023
 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Mestskej polície Martin za rok 2023
 7. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za rok 2023
 8. Vystúpenie obyvateľov mesta
 9. Rôzne
 10. Interpelácie poslancov
  23.Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.