Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 20.6.2024

PROGRAM:
Návrh programu:

 1. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ
 • Návrh na zrušenie uznesení
 1. Personálne otázky v orgánoch obchodných spoločností, komisiách pri MsZ a MsR
 2. Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku MsZ v Martine
 3. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Martine
 4. Návrh na vyplatenie odmien hlavnému kontrolórovi
  Presunutý bod: 16. Informatívna správna Nadácie Nová šanca 2023″
 5. Návrh VZN č. 144 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Martin
 6. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin
 7. Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku MsP
 8. Návrh zmeny rozpočtu
 9. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Martin a v správe príspevkovej
  organizácie SŠZ, pre športové kluby
  Prerušené rokovanie:
 10. Majetkový blok :
 • Návrh spôsobu prevodu nehnuteľného majetku osobitným zreteľom
 • Návrh nájmu nehnuteľného majetku
 • Návrh prevodu nehnuteľného majetku
 • Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy
 • Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku
 • Návrh na nájom nehnuteľného majetku mesta Martin formou Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024
 1. Informatívna správa – zhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok 2023
 2. Informatívna správa o oprave dlažby od pošty po Gašparíkov dom
 3. Informatívna správa o činnosti a hospodárení dobrovoľných hasičských zborov za rok 2023
 4. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Dopravného podniku mesta Martin, s.r.o., za rok 2023
 5. Informatívna správna Nadácie Nová šanca 2023″
 6. Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2024
 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
 8. Informatívna správa o výsledku kontrol
 9. Návrhy na schválenie poskytnutia dotácií prostredníctvom komisie sociálno-zdravotnej
 10. Vystúpenie obyvateľov
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov
   Záver

MATERIÁLY:
https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D20%2D6%2D2024/ds-2530/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.