Zastupiteľstvo22 Videos

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin-mimoriadne 16.7.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich, pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 5. Návrh na zmenu rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte mesta Martin na r. 2018 6. Návrhy na poskytnutie mimoriadnych dotácií […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin – mimoriadne 2.7.2018

Program: 1.Otvorenie 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3.Schválenie programu 4.Návrh na vymenovanie riaditeľa ÚHA mesta Martin 5.Záver Materiály: http://martin.sk/material%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dnavrh%2Dna%2Dvymenovanie%2Driaditela%2Duha%2Dmesta%2Dmartrin/d-60561/p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 25.6.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta 7. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku v školskom areáli Východná -prípad hodný osobitného zreteľa 8. Zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 9. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.5.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 5/1. pridaný bod: Vystúpenie k zmenám a doplkom č. 7 Územný plán 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za r. 2017 – bod presunutý po prestávke 7. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.4.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta Martin za r. 2017 7. Žiadosť o schválenie novostavby jednoúčelovej trafostanice pri zimnom štadióne v Martine 8. STIAHNUTÝ z rokovania: Informatívna správa […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 6.4.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Investičné akcie mesta Martin v roku 2018 – 2020 5. Záver Materiály: http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-6-4-2018/ds-1966/archiv=0&p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.3.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu  Presunutý bod: 11. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení MsP za r. 2017 7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.2.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh na odpredaj bytov 7. Návrh na zmenu rozpočtu – zvýšenie rozpočtu Mesta Martin na rok 2018 o nevyčerpané finančné prostriedky na investičné akcie a nevyčerpané prostriedky VMČ z roku […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.1.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Pridaný bod ocenenie pre Huga Bartu 11. Informatívna správa o činnosti mestskej školskej rady a výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce za školský rok 2016/20176. presunutý bod […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 18.12.2017

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Správa o preskúmaní Územného plánu zóny Martin–Záturčie 7. Návrh na schválenie investičného zámeru na rekonštrukciu šatní zimného štadióna 8. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a mimorozpočtových projektových zdrojov k 30.11.2017 […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 27.11.2017

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin Presunutý bod: 12. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 6.11.2017

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. DOPLNENÝ BOD: Zmena v rokovacom poriadku 6. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 7. VZN č. 117 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin – kat. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.9.2017 – mimoriadne

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Návrh na schválenie dohody o urovnaní záväzku voči PK Faktoring. s.r.o. 5. Návrh zmeny krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2017 6. Návrh na schválenie čerpania finančných prostriedkov z úveru na úhradu záväzku voči PK Faktoring. s.r.o 7. Záver Materiály: http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-29-9-2017/ds-1918/archiv=0&p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 20.9.2017

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH 7. Informatívna správa o činnosti MsP za I. polrok 2017 8. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 9. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 4.9.2017

Program: BOD 1. Otvorenie BOD 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice BOD 3. Schválenie programu BOD 4. Prerokovanie navrhu PK Faktoring, s.r.o. zo dňa 25.08.2017 BOD 5. Zaver Materiály: http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D4%2D9%2D2017/ds-1914/archiv=0&p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.6.2017

Program: BOD 1: Otvorenie Ocenenie najúspešnejších žiakov základných škôl zriadených na území mesta Martin za školský rok 2016/2017Voľba návrhovej a majstrov sveta v hokejbale BOD 2:  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice BOD 3:  0:18:19  Schválenie programu BOD 4:  0:31:21  Správa o plnení uznesení BOD 5 :. Správa o plnení úloh VMČ 7. Aktuálne informácie […]

Mestské zastupiteľstvo 22.6.2017 – mimoriadne

Program: BOD 1. Otvorenie BOD 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice BOD 3. Schválenie programu BOD 4. Plnenie uznesenia č. 49/17 – Informácia o výsledkoch pracovného rokovania s PK Faktoring, s.r.o. BOD 5. Záver

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.5.2017

00:00 BOD 1.Otvorenie 00:05 BOD 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 02:30 BOD 3.Schválenie programu 03:27 BOD 4.Správa o plnení uznesení 05:35 BOD 5.Správa o plnení úloh VMČ 06:20 BOD 6.Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH 25:12 BOD 7.Informatívna správa o činnosti a hospodárení ÚHA za r. 2016 28:05 BOD 8.Informatívna správa o výsledkoch […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 24.4.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie 1:43 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 2:55 BOD 3 Schválenie programu 4:14 BOD 4 Správa o plnení uznesení MsZ 19:20 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ 20:01 BOD 6 Aktuálna informácia o súdnom spore LS MH 63:05 BOD 7 Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 27.3.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie 8:57 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 10:22 BOD 3 Schválenie programu 11:40 BOD 4 Správa o plnení uznesení 12:02 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ 14:10 BOD 6 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH 38:07 BOD 7 Informatívna správa o činnosti a hospodárení MsP za r. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 20.2.2017

0:00 BOD1 Otvorenie 0:06 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 2:04 BOD 3 Schválenie programu 3:01 BOD 4 Správa o plnení uznesení 5:21 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ 5:57 BOD 6 Doplňujúce voľby člena do komisie zriadenej pri MsZ 10:37 BOD 7 Schválenie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných org ánov […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 30.1.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie 0:20 BOD 2 Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice 2:01 BOD 3 Schválenie programu 5:48 BOD 4 Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH preložený bod 25:38 BOD 5 Správa o plnení uznesení 32:19 BOD 6 Správa o plnení úloh VMČ 35:25 BOD 7 Voľba nového člena MsR […]