Zastupiteľstvo48 Videí

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 7.5.2020

MsZ prebiehalo za podmienok, ktoré určil hlavný hygienik. Nepoužívalo sa elektronické hlasovanie a osobné mikrofóny. PROGRAM: Dokončenie prerušeného MsZ zo dňa 20.2.2020 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie skrutátorov, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 3. Schválenie programu rokovania 4. Návrh Dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 97 o určení miesta a […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 20.2.2020

Program: 1.Otvorenie 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3.Schválenie programu 4.Správa oplneníuznesení aúloh VMČ 5.Prenájomnehnuteľného majetku mesta 6.Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta 7.Budúci prevod nehnuteľného majetku mesta 8.Investičný zámer vybudovania skateparku Pltníky 9.Informatívna správa opríprave zmluvy na údržbu, prevádzku aopravy verejného osvetlenia na území mesta Martin 10.Návrh Dodatku č. 2 kVšeobecnezáväznému nariadeniu mesta Martin č. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 30.1.2020

Program: 1. Otvorenie 2. Oznámenie o zániku mandátu p. Královancovej a informácia o nástupe náhradníka Ing. Dalibora Steindla (voľba mandátovej komisie, zloženie sľubu, správa mandátovej komisie, uznesenie) 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 4. Schválenie programu rokovania 5. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ PRESUNUTÝ BOD: 16. Vystúpenia obyvateľov mesta Martin (Tento bod […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 19.12.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení a o nesplnených úlohách VMČ 5. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku 6. Návrh na prevod nehnuteľného majetku 7. Návrh zámeny nehnuteľného majetku 8. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku 9. Návrh na prenájom v prospech mesta od ŽSK […]

Prerušené mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 2.12.2019

Program: PROGRAM: 19. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 Pred hlasovaním bolo rokovanie prerušené – pokračovať bude 2.12.2019 20. Informatívna správa o činnosti Výboru pre audit mesta Martin za r. 2019 21. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a grantov k 31.10.2019. 22. Autoremedúra Uznesenia č.235/19 […]

Mestské zastupiteľstva mesta Martin dňa 28.11.2019

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta 6. Návrh prevodu nehnuteľného majetku mesta 7. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta 8. Zadanie Urbanistickej štúdie Dostavby HBV Martin – Záturčie 9. Správy o výsledkoch a […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 24.10.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Informatívna správa o príprave vykurovacieho obdobia 2019 za organizáciu Martinská teplárenská a.s. a Stefe a.s. Martin 6. Prenájmy nehnuteľného majetku 7. Zámena nehnuteľného majetku 8. Zámer prevodu nehnuteľného majetku 9. Prevody nehnuteľného […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 26.9.2019

PROGRAM: Odovzdanie certifikátov mestu Martin spoločnosťou QSCERT Ocenenie úspešných študentov – ROBO CUP 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh dodatku č. 14 k VZN č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 3.9.2019 – prerušené

Pokračovanie prerušeného MsZ zo dňa 22.8.2019 Program: 19. Schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku – darovanie – MČ Tomčany 21. Budúce nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnému majetku – lokalita Osikovo 22. Zámer majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľného majetku v prospech mesta – Prenájom majetku pod vlakovou stanicou Martin od Železníc SR 23. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 24. Návrh […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 22.8.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spol. Brantner Fatra s.r.o. za r. 2018 6. Organizačný poriadok Mestskej polície – poriadkového útvaru mesta Martin 7. Dopravná situácia na ceste I/65 v mestskej časti […]

Mestská rada mesta Martin dňa 15.8.2019

Po odhlasovaní členmi mestskej rady návrhu primátora mesta Martin Jána Danka rokovanie nepokračovalo v priamom prenose.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 20.6.2019

Program: 1. Otvorenie Pridaný bod: Oceňovanie žiakov základných škôl, vymenovanie riaditeľov základných škôl 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ Presunuté body: 19. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 20. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 5. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia MsZ […]

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 19.6.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Plnenie uznesenia MsZ č. 137/2019 – Turvod a.s. 5. Záver Materiály: http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-mimo-planu-prace-dna-19-6-2019/ds-2051/archiv=1&p1=20206

Zasadnutie mestskej rady mesta Martin dňa 12.6.2019

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice a hovorcu MsR 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia MsZ č. 136/19 zo dňa 30.5.2019 6. Plnenie uznesenia MsZ č. 137/2019 – Turvod a.s. 7. Informatívna správa – vykurovacie obdobie rok 2018 8. Informatívna správa o činnosti a hospodárení obchodnej […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 30.5.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, prostredníctvom komisie kultúry , komisie cestovného ruchu a podnikania a komisie sociálno-zdravotnej 6. Návrh nominácií na udelenie […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 25.4.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Útvaru hlavného architekta mesta Martin 6. Návrh na autoremedúru uzn.MsZ č. 66/19 zo dňa 28.3.2019 7. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení mesta Martin za […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.3.2019

Program: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice Schválenie programu rokovania Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ  Nový bod: Informácia o uchádzanie sa mesta Martin o zorganizovanie Mládežníckej olympiády v roku 2021 Menovanie náčelníka MsP / 25. presunutý bod Návrh na zmeny v orgánoch spoločností založených alebo zriadených mestom Martin Informatívna správa o činnosti […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.2.2019

Program: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice Schválenie programu Správa o plnení uznesení a plnení úloh VMČ Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 31.1.2019

Program: Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN SÚ Martin 7. Návrh podania žiadosti o NFP a spolufinancovanie rekonštrukcie mestských jaslí v Záturčí 8. Informatívna správa o činnosti mestskej školskej […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 14.12.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 7. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 116 o financovaní škôl a školských zariadení 8. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin […]

Slávnostný príhovor novozvoleného primátora mesta Martin Jána Danka

Slávnostný príhovor novozvoleného primátora mesta Martin Jána Danka počas ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 3.12.2018

Slávnostný príhovor dosluhujúceho primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara

Slávnostný príhovor dosluhujúceho primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara počas ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 3.12.2018

Slávnostné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo mesta Martin – 3.12.2018

Program: Oficiálna časť: Slávnostné otvorenie Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Martin Slávnostný príhovor súčasného primátora mesta Martin Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Martin Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Martine Príhovor primátora mesta Martin Pracovná časť: Otvorenie Voľba návrhovej, volebnej, mandátovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Schválenie programu Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby […]