Zastupiteľstvo31 Videí

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.3.2019

Program: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice Schválenie programu rokovania Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ  Nový bod: Informácia o uchádzanie sa mesta Martin o zorganizovanie Mládežníckej olympiády v roku 2021 Menovanie náčelníka MsP / 25. presunutý bod Návrh na zmeny v orgánoch spoločností založených alebo zriadených mestom Martin Informatívna správa o činnosti […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.2.2019

Program: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice Schválenie programu Správa o plnení uznesení a plnení úloh VMČ Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 31.1.2019

Program: Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN SÚ Martin 7. Návrh podania žiadosti o NFP a spolufinancovanie rekonštrukcie mestských jaslí v Záturčí 8. Informatívna správa o činnosti mestskej školskej […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 14.12.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 7. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 116 o financovaní škôl a školských zariadení 8. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin […]

Slávnostný príhovor novozvoleného primátora mesta Martin Jána Danka

Slávnostný príhovor novozvoleného primátora mesta Martin Jána Danka počas ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 3.12.2018

Slávnostný príhovor dosluhujúceho primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara

Slávnostný príhovor dosluhujúceho primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara počas ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 3.12.2018

Slávnostné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo mesta Martin – 3.12.2018

Program: Oficiálna časť: Slávnostné otvorenie Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Martin Slávnostný príhovor súčasného primátora mesta Martin Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Martin Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Martine Príhovor primátora mesta Martin Pracovná časť: Otvorenie Voľba návrhovej, volebnej, mandátovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Schválenie programu Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin – mimoriadne 18.9.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Prezentácia víťazného návrhu „Martinské Aquacentrum“ 5. Prezentácia Urbanistickej štúdie námestia SNP, Urbanistickej štúdie zóny pred nemocnicou, Architektonickej štúdie transformácie podchodu 6. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN č. 71 7. Záver Materiály: http://www.martin.sk/material-na-rokovanie-msz-konane-18-9-2018/ds-1998/archiv=1&p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 10.9.2018

Program: 1.Otvorenie 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3.Schválenie programu 4.Správa o plnení uznesení 5.Správa o plnení úloh VMČ 6.Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin 7.Nadobudnutie nehnuteľného majetku 8.Odpredaj nehnuteľného majetku –prípad hodný osobitnéh zreteľa 9.Prenájom nehnuteľného majetku vprospech mesta-Vývoj Martin a.s. 10.Prenájom nehnuteľného majetku -prípad hodný osobitného zreteľa 11.Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin-mimoriadne 16.7.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich, pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 5. Návrh na zmenu rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte mesta Martin na r. 2018 6. Návrhy na poskytnutie mimoriadnych dotácií […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin – mimoriadne 2.7.2018

Program: 1.Otvorenie 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3.Schválenie programu 4.Návrh na vymenovanie riaditeľa ÚHA mesta Martin 5.Záver Materiály: http://martin.sk/material%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dnavrh%2Dna%2Dvymenovanie%2Driaditela%2Duha%2Dmesta%2Dmartrin/d-60561/p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 25.6.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta 7. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku v školskom areáli Východná -prípad hodný osobitného zreteľa 8. Zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 9. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.5.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 5/1. pridaný bod: Vystúpenie k zmenám a doplkom č. 7 Územný plán 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za r. 2017 – bod presunutý po prestávke 7. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.4.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta Martin za r. 2017 7. Žiadosť o schválenie novostavby jednoúčelovej trafostanice pri zimnom štadióne v Martine 8. STIAHNUTÝ z rokovania: Informatívna správa […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 6.4.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Investičné akcie mesta Martin v roku 2018 – 2020 5. Záver Materiály: http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-6-4-2018/ds-1966/archiv=0&p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.3.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu  Presunutý bod: 11. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení MsP za r. 2017 7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.2.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh na odpredaj bytov 7. Návrh na zmenu rozpočtu – zvýšenie rozpočtu Mesta Martin na rok 2018 o nevyčerpané finančné prostriedky na investičné akcie a nevyčerpané prostriedky VMČ z roku […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.1.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Pridaný bod ocenenie pre Huga Bartu 11. Informatívna správa o činnosti mestskej školskej rady a výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce za školský rok 2016/20176. presunutý bod […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 18.12.2017

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Správa o preskúmaní Územného plánu zóny Martin–Záturčie 7. Návrh na schválenie investičného zámeru na rekonštrukciu šatní zimného štadióna 8. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a mimorozpočtových projektových zdrojov k 30.11.2017 […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 27.11.2017

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin Presunutý bod: 12. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 6.11.2017

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. DOPLNENÝ BOD: Zmena v rokovacom poriadku 6. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 7. VZN č. 117 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin – kat. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.9.2017 – mimoriadne

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Návrh na schválenie dohody o urovnaní záväzku voči PK Faktoring. s.r.o. 5. Návrh zmeny krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2017 6. Návrh na schválenie čerpania finančných prostriedkov z úveru na úhradu záväzku voči PK Faktoring. s.r.o 7. Záver Materiály: http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-29-9-2017/ds-1918/archiv=0&p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 20.9.2017

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH 7. Informatívna správa o činnosti MsP za I. polrok 2017 8. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 9. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 4.9.2017

Program: BOD 1. Otvorenie BOD 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice BOD 3. Schválenie programu BOD 4. Prerokovanie navrhu PK Faktoring, s.r.o. zo dňa 25.08.2017 BOD 5. Zaver Materiály: http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D4%2D9%2D2017/ds-1914/archiv=0&p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.6.2017

Program: BOD 1: Otvorenie Ocenenie najúspešnejších žiakov základných škôl zriadených na území mesta Martin za školský rok 2016/2017Voľba návrhovej a majstrov sveta v hokejbale BOD 2:  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice BOD 3:  0:18:19  Schválenie programu BOD 4:  0:31:21  Správa o plnení uznesení BOD 5 :. Správa o plnení úloh VMČ 7. Aktuálne informácie […]

Mestské zastupiteľstvo 22.6.2017 – mimoriadne

Program: BOD 1. Otvorenie BOD 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice BOD 3. Schválenie programu BOD 4. Plnenie uznesenia č. 49/17 – Informácia o výsledkoch pracovného rokovania s PK Faktoring, s.r.o. BOD 5. Záver

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.5.2017

00:00 BOD 1.Otvorenie 00:05 BOD 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 02:30 BOD 3.Schválenie programu 03:27 BOD 4.Správa o plnení uznesení 05:35 BOD 5.Správa o plnení úloh VMČ 06:20 BOD 6.Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH 25:12 BOD 7.Informatívna správa o činnosti a hospodárení ÚHA za r. 2016 28:05 BOD 8.Informatívna správa o výsledkoch […]