Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 26. 8. 2021

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Informácia o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ

5. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o. peňažným vkladom mesta Martin

6. Podpora zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania – Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Ul. Škultétyho v Martine SO 1.00 Zariadenie pre seniorov

7. Zmena územného plánu (ÚP) mesta Martin v lokalite Bukoviny

8. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

9. Návrh na nájom nehnuteľného majetku – dôvod hodný osobitného zreteľa

10. Návrh zámeny nehnuteľného majetku

11. Návrh na prevody nehnuteľného majetku

12. Návrh na schválenie nadobudnutia majetku do vlastníctva mesta – prijatie daru – BEPRIM, s.r.o.

13. Informatívna správa o výsledku OVS

14. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy Základnej škole s materskou školou, Hurbanova 27, Martin

15.  STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA: Zámer rekonštrukcie nám. S.H.Vajanského

16. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 130 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin

17. Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri vytvorení športového centra pri základnej škole

18. Návrh na zmenu zástupcu sekretára Komisie športu pri MsZ (len uznesenie)

19. Informatívna správa o zabezpečení dopravnej výchovy v školách v šk. roku 2020/2021

20. Informatívna správa o zabezpečení environmentálnej výchovy v školách v šk. roku 2020/2021

21. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2016-2021 za rok 2020

22. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016-2021 za rok 2020

23. Návrh na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Martin

24. Návrh autoremedúry uzn.MsZ č. 271/20 z 15.12.2020: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

25. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom – spravidla po obedňajšej prestávke

26. Rôzne

27. Interpelácie poslancov

28. Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.