Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 15.7.2021

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Podpora zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)- Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby v Martine, časť Podháj.
5. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 130 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin
6. Konferencia o budúcnosti Európy (krátka videoprezentácia s videoposolstvom pána Martina Klusa)
7. Záver
MATERIÁLY:
https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dmimo%2Dplanu%2Dprace%2Dkonane%2D15%2D7%2D2021/ds-2250

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.