Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 24.6.2021

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení uznesení a úloh VMČ

5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

6. Informatívna správa – vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok 2020 spol. Steffe a.s

Bod bol stiahnutý z rokovania:7. Dodatok č. 4 k VZN č. 103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin

8. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku

9. Návrh zámeny nehnuteľného majetku

10. Návrh prevodu nehnuteľného majetku mesta

11. Návrh spôsobu a podmienok prevodu nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou

12. Návrh na zverenie majetku do správy Správe športových zariadení mesta Martin

13. Návrh nadobudnutia nehnuteľného majetku

14. Návrh nadobudnutia hnuteľného majetku

15. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2021

16. Návrh na schválenie zmeny členstva vo Výbore pre audit mesta Martin

17. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 131 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin prostredníctvom komisie športu

18. Návrh na delegovanie zástupcu mesta ako zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ, Jozefa Kronera 25, Martin

19. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Súkromnej spojenej školy, Bagarova 30, Martin do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2021

20. Návrh spolupráce medzi mestom Martin a kandidátom na EHMK 2026 mestom Žilina

21. Overovacia štúdia „Koncepcia využitia Kina Moskva“

22. Informatívna správa o stave pripravenosti Centra sociálnych služieb a zariadenia opatrovateľskej služby Podháj a Centra sociálnych služieb mesta Martin na Ul. Škultétyho

23. A) Informatívna správa Nadácie Nová šanca 2020 B) Návrh na zmenu nadačnej listiny Nadácie Nová šanca

24. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

25. Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2021

26. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. peňažným vkladom mesta Martin

27. Poskytnutie mimoriadneho členského príspevku pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Turiec, IČO: 42220360, so sídlom: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49

28. Návrh na zmeny v kultúrnej komisii pri MsZ

29. Návrh na zvolenie Správnej rady Centra kultúry Martin n.o., Martin

Bod bol stiahnutý z rokovania: 30. Návrh na zmenu zástupcov mesta Martin v orgánoch neziskovej organizácie MATRA, n.o

31. Vystúpenie obyvateľov

32. Rôzne

33. Interpelácie poslancov

34. Záver

materiály:  https://martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-24-6-2021/ds-2246/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.