Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Od januára 2021 budú mať mestá a obce novú povinnosť. Od samospráv sa podľa novely zákona 75/2015 o odpadoch vyžaduje triedený zber pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Problematike odpadového hospodárstva sa venovali poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Martin č. 132 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi zosúladili so zmenami v slovenskej legislatíve, ktorá sa týka odpadového hospodárstva.

(Visited 238 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať