Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 24.6.2019

Dni Milana Hodžu / Dotyky a spojenia 2019 / Charitatívne Služby Božie / Krátke správy-26. týždeň 2019 / DoD v Sučanoch/ Rómsky festival / Festival pre deti z detských domovov / ZUŠ Martin – Divadlenie / (Visited 43 times, 23 visits today)

Hlavné správy TVT 21.6.2019

Návšteva holandských študentov / Dopravná obhliadka v Košútoch / Slovenka roka – kategória zdravotníctvo / Dni mesta Turčianskej Teplice / Divadelná kvapka krvi / Dni archeológie / Krst knihy Antona Slobodu / Memoriál Jaroslava Tarabu / Archív TVT / Signál – Mediálny krúžok Hurbanova (Visited 72 times, 5 visits today)

Hlavné správy TVT 19.6.2019

Opravený tankodrom / Dopravná obhliadka v MČ Podháj-Stráne / Choré dievčatko / Pomoc pre Anetku / Slávnostná akadémia – ZŠ Podhájska / Dopravné ihrisko / Memoriál Miroslava Frkáňa / Úspechy v šachovom klube / (Visited 82 times, 2 visits today)

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Stretnutie s mladou literatúrou – záznam

Aktuálna téma v 25.týždni (17.-23.6.2019) Počas 53. ročníka najstaršieho literárneho festivalu Slovesná jar sa aj oceňovali mladí autori. Udelené boli ceny Jána Červeňa a publikum sa zoznámilo aj s básňami mladých autorov. (Visited 15 times, 1 visits today)

25. výročie posviacky kostola na Severe

Aktuálna téma v 24. týždni (10.-16.6.2019) Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Severe slúži veriacim už 25. rokov. Je najväčším kostolom v Žilinskej diecéze. Slávnostnú svätú omšu celebroval biskup Tomáš Galis, rodák z Vrútok. (Visited 58 times, 1 visits today)

História Turčianskych slávností folklóru

Aktuálna téma v 23.týždni (3.-9.6.2019) Pred tridsiatimi piatimi rokmi sa začala písať história najväčšieho folklórneho sviatku Turca. O vzniku ale aj súčasnosti Turčianskych slávností folklóru nám porozprávali Turčianski folkloristi. (Visited 31 times, 1 visits today)

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 20.6.2019

Program: 1. Otvorenie Pridaný bod: Oceňovanie žiakov základných škôl, vymenovanie riaditeľov základných škôl 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ Presunuté body: 19. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 20. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 5. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia MsZ […]

Zasadnutie mestskej rady mesta Martin dňa 12.6.2019

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice a hovorcu MsR 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia MsZ č. 136/19 zo dňa 30.5.2019 6. Plnenie uznesenia MsZ č. 137/2019 – Turvod a.s. 7. Informatívna správa – vykurovacie obdobie rok 2018 8. Informatívna správa o činnosti a hospodárení obchodnej […]
(Visited 1697 times, 5 visits today)